آیا می‌دانید طالبان علم بر سه دسته تقسیم شده‌اند؟

دسته‌ی اوّل: تحصیل می‌کنند علم را برای خودنمائی و جهالت و رزق و روزی. دسته‌ی دوّم: طلب می‌کنند علم را برای گردن کشی و فریب دادن مردم. دسته‌ی سوّم: طلب می‌کنند علم را برای فهمیدن و خردمند شدن، که بهترین آنها دسته‌ی سوّم می‌باشند که خداوند در روز قیامت امان خود را نسیب ایشان قرار دهد.

/ 0 نظر / 30 بازدید